งานวันสุนทรภู่..”๑ รอบมงคล ดลสืบสาน ผลงานสุนทรภู่” ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

IMG20160621083644 IMG20160621083747 IMG20160621083758 IMG20160621083827 IMG20160621083838 IMG20160621083910_2 IMG20160621083923 IMG20160621083936 IMG20160621084515 IMG20160621084906 IMG20160621085039 IMG20160621090740 IMG20160621090746 IMG20160621090758 IMG20160621090859 IMG20160621090917 IMG20160621091044 IMG20160621091244 IMG20160621091356 IMG20160621091423 IMG20160621092123 IMG20160621092128 IMG20160621092407 IMG20160621092546

ประชุมผู้ปกครอง และจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน โครงการสนับสนุนการจัดการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

เมื่อวันอาทิตย์ที่  15 พฤษภาคม 2559  โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน โครงการสนับสนุนการจัดการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  IMG20160515085233 IMG20160515085306 IMG20160515085331 IMG20160515085346 IMG20160515085401 IMG20160515085404 IMG20160515085416 IMG20160515085427 IMG20160515085440 IMG20160515085448 IMG20160515085510 ประชุมผู้ปกครอง2559_371 ประชุมผู้ปกครอง2559_732 ประชุมผู้ปกครอง2559_736 ประชุมผู้ปกครอง2559_933 ประชุมผู้ปกครอง2559_970 ประชุมผู้ปกครอง2559_1173 ประชุมผู้ปกครอง2559_1255 ประชุมผู้ปกครอง2559_2480 ประชุมผู้ปกครอง2559_2619 ประชุมผู้ปกครอง2559_3228 ประชุมผู้ปกครอง2559_3484 ประชุมผู้ปกครอง2559_4562 ประชุมผู้ปกครอง2559_4692 ประชุมผู้ปกครอง2559_4752 ประชุมผู้ปกครอง2559_4926 ประชุมผู้ปกครอง2559_5085 ประชุมผู้ปกครอง2559_5548 ประชุมผู้ปกครอง2559_6019 ประชุมผู้ปกครอง2559_6082 ประชุมผู้ปกครอง2559_6412 ประชุมผู้ปกครอง2559_6636 ประชุมผู้ปกครอง2559_6693 ประชุมผู้ปกครอง2559_7239 ประชุมผู้ปกครอง2559_7297 ประชุมผู้ปกครอง2559_7371 ประชุมผู้ปกครอง2559_7879 ประชุมผู้ปกครอง2559_8056 ประชุมผู้ปกครอง2559_8219 ประชุมผู้ปกครอง2559_9213 ประชุมผู้ปกครอง2559_9909

ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ

   

            ตามที่ได้มี ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ในสาขาวิชาเอกดนตรีไทย    จำนวน   ๑    อัตรา      โดยดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙     ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยาแล้วน้ัน

           บัดนี้  การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป คือ

๑. นายณัฐวุฒิ ศรีวันทา        อันดับที่ ๑

 อนึ่งทางโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยาขอแจ้งกำหนดการวัน เวลาและสถานที่ในการทำสัญญาจ้างดังนี้

             ๑. ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในอันดับที่ ๑          ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารายงานตัว     เพื่อทำสัญญาจ้าง     ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา   ใน วันอังคารที่   ๒๙   มีนาคม   ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ถึง ๑๒.๐๐ น. หากไม่มาตามกำหนดในวัน และ เวลาดังกล่าว โรงเรียนจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ทันที

             ๒. ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในอันดับที่ ๑  ให้เตรียมเอกสารต่าง ๆ  ที่ใช้ยื่นในวันสมัครเป็น

ฉบับจริง   เพื่อประกอบการทำสัญญาจ้าง

             ประกาศ     ณ  วันที่   ๒๓  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙

 

                                                                               ศิริศักดิ์  เชยชัยภูมิ

                                                                         (นายศิริศักดิ์   เชยชัยภูมิ)

                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   ผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ

                                                                    ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

                                เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

                                                             ……………………………………………….

                 ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ลงวันที่   ๒   เดือน  มีนาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ในสาขาวิชาเอก  ดนตรีไทย   จำนวน  ๑  อัตรา   โดยรับสมัครวันพุธที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๙   เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.   ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา นั้น

                 บัดนี้การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว   ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเป็น  พนักงานราชการทั่วไป ดูรายละเอียดได้ที่ ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานราชการ_ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีไทย

ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

ด้วยโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา  ตำบลกระทุ่มแพ้ว  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน  วิชาเอก ดนตรีไทย  จำนวน  ๑  ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันพุธที่  ๙  มีนาคม ๒๕๕๙  ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๙   ในวันและเวลาราชการ    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๗๔๕-๑๐๕๗ หรือ ๐๘-๖๓๑๐-๓๐๙๐  ในวัน และเวลาราชการ   

 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ      ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ

 

ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ลงวันที่ ๑๔  มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ในสาขาวิชาดนตรีไทย  จำนวน  ๑  อัตรา    โดยสอบแข่งขันในวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  นั้น

บัดนี้  การสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. นายยลบิล  ไตรงาม                                         อันดับที่ ๑

 

อนึ่งทางโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยาขอแจ้งกำหนดการ วัน เวลาและสถานที่ในการทำสัญญาจ้าง

ดังนี้

๑. ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในอันดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง     ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. หากไม่มาตามกำหนดในวัน และเวลาดังกล่าว โรงเรียนจะถือท่านสละสิทธิ์ทันที

๒. ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในอันดับที่ ๑ ให้เตรียมเอกสารต่าง ๆ  ที่ใช้ยื่นในวันสมัครเป็นฉบับจริง   เพื่อประกอบการทำสัญญาจ้าง

 

ประกาศ     ณ  วันที่   ๑๖  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายศิริศักดิ์   เชยชัยภูมิ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

ประกาศผู้สอบผ่านดนตรีไทย

 

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

ด้วยโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ดนตรีไทย เปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 ถึง วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์ 0-3745-1057 หรือ 08-6310-3090

รายละเอียดประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ_1

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ_2

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ_3

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ_4

ตารางกำหนดการรับสมัครพนง.รชก.

ตารางประเมินพนง.รชก.