ประชุมผู้ปกครอง และจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน โครงการสนับสนุนการจัดการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

เมื่อวันอาทิตย์ที่  15 พฤษภาคม 2559  โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน โครงการสนับสนุนการจัดการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  IMG20160515085233 IMG20160515085306 IMG20160515085331 IMG20160515085346 IMG20160515085401 IMG20160515085404 IMG20160515085416 IMG20160515085427 IMG20160515085440 IMG20160515085448 IMG20160515085510 ประชุมผู้ปกครอง2559_371 ประชุมผู้ปกครอง2559_732 ประชุมผู้ปกครอง2559_736 ประชุมผู้ปกครอง2559_933 ประชุมผู้ปกครอง2559_970 ประชุมผู้ปกครอง2559_1173 ประชุมผู้ปกครอง2559_1255 ประชุมผู้ปกครอง2559_2480 ประชุมผู้ปกครอง2559_2619 ประชุมผู้ปกครอง2559_3228 ประชุมผู้ปกครอง2559_3484 ประชุมผู้ปกครอง2559_4562 ประชุมผู้ปกครอง2559_4692 ประชุมผู้ปกครอง2559_4752 ประชุมผู้ปกครอง2559_4926 ประชุมผู้ปกครอง2559_5085 ประชุมผู้ปกครอง2559_5548 ประชุมผู้ปกครอง2559_6019 ประชุมผู้ปกครอง2559_6082 ประชุมผู้ปกครอง2559_6412 ประชุมผู้ปกครอง2559_6636 ประชุมผู้ปกครอง2559_6693 ประชุมผู้ปกครอง2559_7239 ประชุมผู้ปกครอง2559_7297 ประชุมผู้ปกครอง2559_7371 ประชุมผู้ปกครอง2559_7879 ประชุมผู้ปกครอง2559_8056 ประชุมผู้ปกครอง2559_8219 ประชุมผู้ปกครอง2559_9213 ประชุมผู้ปกครอง2559_9909

ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ

   

            ตามที่ได้มี ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ในสาขาวิชาเอกดนตรีไทย    จำนวน   ๑    อัตรา      โดยดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙     ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยาแล้วน้ัน

           บัดนี้  การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป คือ

๑. นายณัฐวุฒิ ศรีวันทา        อันดับที่ ๑

 อนึ่งทางโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยาขอแจ้งกำหนดการวัน เวลาและสถานที่ในการทำสัญญาจ้างดังนี้

             ๑. ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในอันดับที่ ๑          ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารายงานตัว     เพื่อทำสัญญาจ้าง     ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา   ใน วันอังคารที่   ๒๙   มีนาคม   ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ถึง ๑๒.๐๐ น. หากไม่มาตามกำหนดในวัน และ เวลาดังกล่าว โรงเรียนจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ทันที

             ๒. ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในอันดับที่ ๑  ให้เตรียมเอกสารต่าง ๆ  ที่ใช้ยื่นในวันสมัครเป็น

ฉบับจริง   เพื่อประกอบการทำสัญญาจ้าง

             ประกาศ     ณ  วันที่   ๒๓  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙

 

                                                                               ศิริศักดิ์  เชยชัยภูมิ

                                                                         (นายศิริศักดิ์   เชยชัยภูมิ)

                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   ผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ

                                                                    ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

                                เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

                                                             ……………………………………………….

                 ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ลงวันที่   ๒   เดือน  มีนาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ในสาขาวิชาเอก  ดนตรีไทย   จำนวน  ๑  อัตรา   โดยรับสมัครวันพุธที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๙   เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.   ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา นั้น

                 บัดนี้การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว   ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเป็น  พนักงานราชการทั่วไป ดูรายละเอียดได้ที่ ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานราชการ_ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีไทย

ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

ด้วยโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา  ตำบลกระทุ่มแพ้ว  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน  วิชาเอก ดนตรีไทย  จำนวน  ๑  ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันพุธที่  ๙  มีนาคม ๒๕๕๙  ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๙   ในวันและเวลาราชการ    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๗๔๕-๑๐๕๗ หรือ ๐๘-๖๓๑๐-๓๐๙๐  ในวัน และเวลาราชการ   

 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ      ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ

 

ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ลงวันที่ ๑๔  มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ในสาขาวิชาดนตรีไทย  จำนวน  ๑  อัตรา    โดยสอบแข่งขันในวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  นั้น

บัดนี้  การสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. นายยลบิล  ไตรงาม                                         อันดับที่ ๑

 

อนึ่งทางโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยาขอแจ้งกำหนดการ วัน เวลาและสถานที่ในการทำสัญญาจ้าง

ดังนี้

๑. ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในอันดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง     ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. หากไม่มาตามกำหนดในวัน และเวลาดังกล่าว โรงเรียนจะถือท่านสละสิทธิ์ทันที

๒. ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในอันดับที่ ๑ ให้เตรียมเอกสารต่าง ๆ  ที่ใช้ยื่นในวันสมัครเป็นฉบับจริง   เพื่อประกอบการทำสัญญาจ้าง

 

ประกาศ     ณ  วันที่   ๑๖  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายศิริศักดิ์   เชยชัยภูมิ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

ประกาศผู้สอบผ่านดนตรีไทย

 

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

ด้วยโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ดนตรีไทย เปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 ถึง วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์ 0-3745-1057 หรือ 08-6310-3090

รายละเอียดประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ_1

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ_2

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ_3

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ_4

ตารางกำหนดการรับสมัครพนง.รชก.

ตารางประเมินพนง.รชก.

ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา เรื่อง ผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  เรื่อง รับสมัคร -บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป   ตำแหน่งครูผู้สอน ในสาขา  วิชาสังคมศึกษา จำนวน  ๑  อัตรา    โดยสอบแข่งขันในวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ นั้น

บัดนี้ การสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. นายปาฏิหาริย์         เอี่ยมสุพรรณ                            อันดับที่ ๑

๒. นายกรกช              ศิริกลิ่น                                       อันดับที่ ๒

 

                    อนึ่งทางโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ขอแจ้ง กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่ในการทำสัญญาจ้าง ดังนี้

๑ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในอันดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง  ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ภายในวันจันทร์ที่ ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. หากไม่มาตามกำหนดในวัน และเวลาดังกล่าว โรงเรียนจะถือท่านสละสิทธิ์ทันที

๒ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในอันดับที่ ๑ ให้เตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ยื่นในวันสมัครเป็นฉบับจริง   เพื่อประกอบการทำสัญญาจ้าง

ประกาศ     ณ  วันที่   ๒๘  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕๘

นายวิเชียร อินทมาศ

ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ

ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ

……………………………………………….

ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  เรื่อง รับสมัคร -บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป   ตำแหน่งครูผู้สอน               ในสาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน  ๑  อัตรา    โดยรับสมัครระหว่างวันที่  ๑  –  ๕  เมษายน    พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.   ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา นั้น

บัดนี้การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. นายปาฏิหาริย์         เอี่ยมสุพรรณ

๒. นายกรกช              ศิริกลิ่น

 

                    อนึ่งทางโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกดังนี้

๑. สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  ในวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

ภาค ก เวลา ๐๙.๐๐น. ถึง ๑๑.๐๐ น. สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน)

– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๘

– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง

– ความรู้ทางด้านวิชาเอก สังคมศึกษา

– ความรู้ด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู

ภาค ข ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

สอบสัมภาษณ์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)

– แฟ้มสะสมผลงานต่าง ๆ ของผู้สมัครฯ

– ผลงานต่าง ๆ ของผู้สมัครฯ ที่ต้องการนำเสนอ

๒. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรร  ในวันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

๓. รายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้าง

๓.๑ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในลำดับที่ ๑ ต้องมาทำสัญญาจ้าง  ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ภายในวันจันทร์ที่ ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. หากไม่มาตามกำหนดในวัน และเวลาดังกล่าว โรงเรียนจะถือท่านสละสิทธิ์ทันที

๓.๒ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ให้เตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ยื่นในวันสมัครเป็นฉบับจริง   เพื่อประกอบการทำสัญญาจ้าง

ประกาศ     ณ  วันที่   ๗  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕๘

นายวิเชียร อินทมาศ

ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

………………………………………….

ด้วยโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๗ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑ เรื่องมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานราชการในสถานศึกษา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.   ชื่อ ตำแหน่งกลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง

ชื่อตำแหน่ง      ครูผู้สอน

กลุ่มงาน          บริหารงานทั่วไป

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 • ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
 • ปฏิบัติงานประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

(๑)   มีสัญชาติไทย

(๒)   มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์

(๓)   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๔)   ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต     ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ    หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน   พ.ศ.๒๕๓๕ และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ           เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ    ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                   (๑)   คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสาขาวิชาสังคมศึกษา

(๒)   มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖

๓. ประกาศรับสมัคร      ระหว่างวันที่ ๑ -๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

 

๔. การรับสมัคร

๔.๑   วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่     ๑ – ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๔.๒   เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกันซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป

(๒) คุณวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง และสำเนาภาพถ่ายจำนวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้อนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร

(๓) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ซึ่งออกโดยคุรุสภา

(๔) บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาภาพถ่ายจำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย

(๕) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการเท่านั้นไม่เกิน ๑ เดือน

(๖) หลักฐานอื่น เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐานในการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสำเนาภาพถ่าย อย่างละ ๑ ฉบับ

๔.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะภายในวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา อำเภอ บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร

          โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยาจะพิจารณาเลือกสรรในวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้

ภาค ก เวลา ๐๙.๐๐น. ถึง ๑๑.๐๐น. สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน)

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๘
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
 • ความรู้ทางด้านวิชาเอก สังคมศึกษา
 • ความรู้ด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู
 • ความสามารถทางด้านการสอน

ภาค ข เวลา ๑๑.๐๐น. ถึง ๑๒.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)

๗. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียนการสัมภาษณ์ ผ่านแต่ละภาครวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะจัดลำดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันทุกภาค ให้ดูคะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก

๘. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา จะประกาศชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรภายใน วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

๙. รายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างสำหรับผู้ผ่านการเลือกสรร

ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ ๑ จะต้องมาทำสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ภายในวันที่  ๑๑  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘

ประกาศ     ณ  วันที่   ๓๑   มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๘

นายวิเชียร อินทมาศ

ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

 

ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ
ประกาศรับสมัคร ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘
รับสมัคร ๑-๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘
รายงานตัว ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
จัดทำสัญญาจ้างที่โรงเรียน  ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘