ประชุมผู้ปกครอง และจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน โครงการสนับสนุนการจัดการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

เมื่อวันอาทิตย์ที่  15 พฤษภาคม 2559  โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน โครงการสนับสนุนการจัดการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  IMG20160515085233 IMG20160515085306 IMG20160515085331 IMG20160515085346 IMG20160515085401 IMG20160515085404 IMG20160515085416 IMG20160515085427 IMG20160515085440 IMG20160515085448 IMG20160515085510 ประชุมผู้ปกครอง2559_371 ประชุมผู้ปกครอง2559_732 ประชุมผู้ปกครอง2559_736 ประชุมผู้ปกครอง2559_933 ประชุมผู้ปกครอง2559_970 ประชุมผู้ปกครอง2559_1173 ประชุมผู้ปกครอง2559_1255 ประชุมผู้ปกครอง2559_2480 ประชุมผู้ปกครอง2559_2619 ประชุมผู้ปกครอง2559_3228 ประชุมผู้ปกครอง2559_3484 ประชุมผู้ปกครอง2559_4562 ประชุมผู้ปกครอง2559_4692 ประชุมผู้ปกครอง2559_4752 ประชุมผู้ปกครอง2559_4926 ประชุมผู้ปกครอง2559_5085 ประชุมผู้ปกครอง2559_5548 ประชุมผู้ปกครอง2559_6019 ประชุมผู้ปกครอง2559_6082 ประชุมผู้ปกครอง2559_6412 ประชุมผู้ปกครอง2559_6636 ประชุมผู้ปกครอง2559_6693 ประชุมผู้ปกครอง2559_7239 ประชุมผู้ปกครอง2559_7297 ประชุมผู้ปกครอง2559_7371 ประชุมผู้ปกครอง2559_7879 ประชุมผู้ปกครอง2559_8056 ประชุมผู้ปกครอง2559_8219 ประชุมผู้ปกครอง2559_9213 ประชุมผู้ปกครอง2559_9909

ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ

   

            ตามที่ได้มี ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ในสาขาวิชาเอกดนตรีไทย    จำนวน   ๑    อัตรา      โดยดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙     ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยาแล้วน้ัน

           บัดนี้  การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป คือ

๑. นายณัฐวุฒิ ศรีวันทา        อันดับที่ ๑

 อนึ่งทางโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยาขอแจ้งกำหนดการวัน เวลาและสถานที่ในการทำสัญญาจ้างดังนี้

             ๑. ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในอันดับที่ ๑          ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารายงานตัว     เพื่อทำสัญญาจ้าง     ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา   ใน วันอังคารที่   ๒๙   มีนาคม   ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ถึง ๑๒.๐๐ น. หากไม่มาตามกำหนดในวัน และ เวลาดังกล่าว โรงเรียนจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ทันที

             ๒. ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในอันดับที่ ๑  ให้เตรียมเอกสารต่าง ๆ  ที่ใช้ยื่นในวันสมัครเป็น

ฉบับจริง   เพื่อประกอบการทำสัญญาจ้าง

             ประกาศ     ณ  วันที่   ๒๓  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙

 

                                                                               ศิริศักดิ์  เชยชัยภูมิ

                                                                         (นายศิริศักดิ์   เชยชัยภูมิ)

                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   ผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ

                                                                    ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

                                เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

                                                             ……………………………………………….

                 ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ลงวันที่   ๒   เดือน  มีนาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ในสาขาวิชาเอก  ดนตรีไทย   จำนวน  ๑  อัตรา   โดยรับสมัครวันพุธที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๙   เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.   ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา นั้น

                 บัดนี้การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว   ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเป็น  พนักงานราชการทั่วไป ดูรายละเอียดได้ที่ ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานราชการ_ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีไทย

ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

ด้วยโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา  ตำบลกระทุ่มแพ้ว  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน  วิชาเอก ดนตรีไทย  จำนวน  ๑  ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันพุธที่  ๙  มีนาคม ๒๕๕๙  ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๙   ในวันและเวลาราชการ    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๗๔๕-๑๐๕๗ หรือ ๐๘-๖๓๑๐-๓๐๙๐  ในวัน และเวลาราชการ   

 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ      ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ

 

ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ลงวันที่ ๑๔  มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ในสาขาวิชาดนตรีไทย  จำนวน  ๑  อัตรา    โดยสอบแข่งขันในวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  นั้น

บัดนี้  การสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. นายยลบิล  ไตรงาม                                         อันดับที่ ๑

 

อนึ่งทางโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยาขอแจ้งกำหนดการ วัน เวลาและสถานที่ในการทำสัญญาจ้าง

ดังนี้

๑. ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในอันดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง     ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. หากไม่มาตามกำหนดในวัน และเวลาดังกล่าว โรงเรียนจะถือท่านสละสิทธิ์ทันที

๒. ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในอันดับที่ ๑ ให้เตรียมเอกสารต่าง ๆ  ที่ใช้ยื่นในวันสมัครเป็นฉบับจริง   เพื่อประกอบการทำสัญญาจ้าง

 

ประกาศ     ณ  วันที่   ๑๖  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายศิริศักดิ์   เชยชัยภูมิ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

ประกาศผู้สอบผ่านดนตรีไทย

 

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

ด้วยโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ดนตรีไทย เปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 ถึง วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์ 0-3745-1057 หรือ 08-6310-3090

รายละเอียดประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ_1

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ_2

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ_3

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ_4

ตารางกำหนดการรับสมัครพนง.รชก.

ตารางประเมินพนง.รชก.