Archive | สิงหาคม 2012

ศึกษาดูงาน สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา นำนักเรียนศึกษาดูงานนอกสถานที่สาระการเรียรู้วิทยาศาสตร์ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี

This slideshow requires JavaScript.

โครงการค่ายคุณธรรมนำเยาวชนไทยพ้นภัยยาเสพติด

วันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2555  โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ส่งนักเรียน9คนพร้อมครู1คน
เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมนำเยาวชนไทยพ้นภัยยาเสพติด
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2555
ณ วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
จัดโดย สำนักงานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดปราจีนบุรี

This slideshow requires JavaScript.