Archive | เมษายน 2014

ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สาขาสังคมศึกษาฯ

 

ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

เรื่อง ผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

……………………………………………….

                    ตามประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ในสาขา  วิชาสังคมศึกษา จำนวน  ๑  อัตรา            โดยสอบแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ นั้น

          บัดนี้ การสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 คือ    นางสาวนิสา    สระทองป้อม                               

 

          อนึ่งทางโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการทำสัญญาจ้าง ดังนี้

๑ ตามที่ได้แจ้งการทำสัญญาจ้างในวันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นั้น ทางโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยาขอเลื่อนเป็นวันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา เนื่องจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ไปราชการ หากผู้ที่ผ่านการเลือกสรรไม่มาตามกำหนดในวัน และเวลาดังกล่าว โรงเรียนจะถือท่านสละสิทธิ์ทันที

๒ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรให้เตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ยื่นในวันสมัครเป็นฉบับจริง   เพื่อประกอบการทำสัญญาจ้าง

 

ประกาศ     ณ  วันที่   ๓๐  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕๗

 

ประกาศสอบราคางานจ้าง

โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา มีความประสงค์จะสอบราคางานจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงอาคารห้องสมุดและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์) เป็นเงินทั้งสิ้น 231,000.00 บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยาผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ใน
เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3745-1057, 08-7129-8035