ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ

ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ
……………………………………………….
ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัคร -บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ในสาขาวิชางานเกษตร จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา นั้น
บัดนี้การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. นายจีระยุทธ ผลสิน
๒. นายศุภชัย เทพอรุณ

อนึ่งทางโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ขอแจ้ง กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกดังนี้
๑. สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗
ภาค ก เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน)
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๘
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
– ความรู้ทางด้านวิชาเอก งานเกษตร
– ความรู้ด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู
ภาค ข ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)
– แฟ้มสะสมผลงานต่าง ๆ ของผู้สมัครฯ
– ผลงานต่าง ๆ ของผู้สมัครฯ ที่ต้องการนำเสนอ
๒. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
๓. รายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้าง
๓.๑ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในลำดับที่ ๑ ต้องมาทำสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ภายในวันอังคารที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. หากไม่มาตามกำหนดในวัน และเวลาดังกล่าว โรงเรียนจะถือท่านสละสิทธิ์ทันที
๓.๒ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ให้เตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ยื่นในวันสมัครเป็นฉบับจริง เพื่อประกอบการทำสัญญาจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s