Archive | พฤศจิกายน 2014

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถังน้ำซีเมนต์ แบบ ฝ.๓๓

โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถังน้ำซีเมนต์ แบบ ฝ.๓๓ ราคากลาง 248,000.00 บาท ยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที 18 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา เบอร์โทรศัพท์ 0-3745-1057

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย

ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย
************************
ด้วย โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/25546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ดนตรีไทย จำนวน 22 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย ราคากลางของการจัดซื้อครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 101,100.00 บาท (=หนึ่งแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน=)ตามรายการเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่ โรงเรียน
กระทุ่มแพ้ววิทยา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุม อาคารอุบลนวมินทร์ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา และ กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารอุบลนวมินทร์ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ ห้องธุรการ อาคารอุบลนวมินทร์ โรงเรียนกระทุ่ม-แพ้ววิทยา ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3745-1057 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

(ลงชื่อ)………………………………….
(นายวิเชียร อินทมาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

ประกาศสอบราคา

รายละเอียดครุภัณฑ์ดนตรีไทย

เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ดนตรีไทย_งบ57