ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย

ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย
************************
ด้วย โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/25546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ดนตรีไทย จำนวน 22 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย ราคากลางของการจัดซื้อครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 101,100.00 บาท (=หนึ่งแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน=)ตามรายการเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่ โรงเรียน
กระทุ่มแพ้ววิทยา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุม อาคารอุบลนวมินทร์ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา และ กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารอุบลนวมินทร์ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ ห้องธุรการ อาคารอุบลนวมินทร์ โรงเรียนกระทุ่ม-แพ้ววิทยา ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3745-1057 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

(ลงชื่อ)………………………………….
(นายวิเชียร อินทมาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

ประกาศสอบราคา

รายละเอียดครุภัณฑ์ดนตรีไทย

เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ดนตรีไทย_งบ57

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s