Archive | เมษายน 2015

ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา เรื่อง ผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  เรื่อง รับสมัคร -บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป   ตำแหน่งครูผู้สอน ในสาขา  วิชาสังคมศึกษา จำนวน  ๑  อัตรา    โดยสอบแข่งขันในวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ นั้น

บัดนี้ การสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. นายปาฏิหาริย์         เอี่ยมสุพรรณ                            อันดับที่ ๑

๒. นายกรกช              ศิริกลิ่น                                       อันดับที่ ๒

 

                    อนึ่งทางโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ขอแจ้ง กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่ในการทำสัญญาจ้าง ดังนี้

๑ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในอันดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง  ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ภายในวันจันทร์ที่ ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. หากไม่มาตามกำหนดในวัน และเวลาดังกล่าว โรงเรียนจะถือท่านสละสิทธิ์ทันที

๒ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในอันดับที่ ๑ ให้เตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ยื่นในวันสมัครเป็นฉบับจริง   เพื่อประกอบการทำสัญญาจ้าง

ประกาศ     ณ  วันที่   ๒๘  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕๘

นายวิเชียร อินทมาศ

ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ

ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ

……………………………………………….

ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  เรื่อง รับสมัคร -บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป   ตำแหน่งครูผู้สอน               ในสาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน  ๑  อัตรา    โดยรับสมัครระหว่างวันที่  ๑  –  ๕  เมษายน    พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.   ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา นั้น

บัดนี้การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. นายปาฏิหาริย์         เอี่ยมสุพรรณ

๒. นายกรกช              ศิริกลิ่น

 

                    อนึ่งทางโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกดังนี้

๑. สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  ในวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

ภาค ก เวลา ๐๙.๐๐น. ถึง ๑๑.๐๐ น. สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน)

– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๘

– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง

– ความรู้ทางด้านวิชาเอก สังคมศึกษา

– ความรู้ด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู

ภาค ข ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

สอบสัมภาษณ์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)

– แฟ้มสะสมผลงานต่าง ๆ ของผู้สมัครฯ

– ผลงานต่าง ๆ ของผู้สมัครฯ ที่ต้องการนำเสนอ

๒. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรร  ในวันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

๓. รายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้าง

๓.๑ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในลำดับที่ ๑ ต้องมาทำสัญญาจ้าง  ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ภายในวันจันทร์ที่ ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. หากไม่มาตามกำหนดในวัน และเวลาดังกล่าว โรงเรียนจะถือท่านสละสิทธิ์ทันที

๓.๒ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ให้เตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ยื่นในวันสมัครเป็นฉบับจริง   เพื่อประกอบการทำสัญญาจ้าง

ประกาศ     ณ  วันที่   ๗  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕๘

นายวิเชียร อินทมาศ

ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา