ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ

 

ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ลงวันที่ ๑๔  มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ในสาขาวิชาดนตรีไทย  จำนวน  ๑  อัตรา    โดยสอบแข่งขันในวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  นั้น

บัดนี้  การสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. นายยลบิล  ไตรงาม                                         อันดับที่ ๑

 

อนึ่งทางโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยาขอแจ้งกำหนดการ วัน เวลาและสถานที่ในการทำสัญญาจ้าง

ดังนี้

๑. ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในอันดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง     ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. หากไม่มาตามกำหนดในวัน และเวลาดังกล่าว โรงเรียนจะถือท่านสละสิทธิ์ทันที

๒. ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในอันดับที่ ๑ ให้เตรียมเอกสารต่าง ๆ  ที่ใช้ยื่นในวันสมัครเป็นฉบับจริง   เพื่อประกอบการทำสัญญาจ้าง

 

ประกาศ     ณ  วันที่   ๑๖  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายศิริศักดิ์   เชยชัยภูมิ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

ประกาศผู้สอบผ่านดนตรีไทย

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s