Archive | มีนาคม 2016

ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ

   

            ตามที่ได้มี ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ในสาขาวิชาเอกดนตรีไทย    จำนวน   ๑    อัตรา      โดยดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙     ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยาแล้วน้ัน

           บัดนี้  การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป คือ

๑. นายณัฐวุฒิ ศรีวันทา        อันดับที่ ๑

 อนึ่งทางโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยาขอแจ้งกำหนดการวัน เวลาและสถานที่ในการทำสัญญาจ้างดังนี้

             ๑. ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในอันดับที่ ๑          ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารายงานตัว     เพื่อทำสัญญาจ้าง     ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา   ใน วันอังคารที่   ๒๙   มีนาคม   ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ถึง ๑๒.๐๐ น. หากไม่มาตามกำหนดในวัน และ เวลาดังกล่าว โรงเรียนจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ทันที

             ๒. ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในอันดับที่ ๑  ให้เตรียมเอกสารต่าง ๆ  ที่ใช้ยื่นในวันสมัครเป็น

ฉบับจริง   เพื่อประกอบการทำสัญญาจ้าง

             ประกาศ     ณ  วันที่   ๒๓  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙

 

                                                                               ศิริศักดิ์  เชยชัยภูมิ

                                                                         (นายศิริศักดิ์   เชยชัยภูมิ)

                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   ผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ

                                                                    ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

                                เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

                                                             ……………………………………………….

                 ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ลงวันที่   ๒   เดือน  มีนาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ในสาขาวิชาเอก  ดนตรีไทย   จำนวน  ๑  อัตรา   โดยรับสมัครวันพุธที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๙   เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.   ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา นั้น

                 บัดนี้การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว   ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเป็น  พนักงานราชการทั่วไป ดูรายละเอียดได้ที่ ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานราชการ_ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีไทย

ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

ด้วยโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา  ตำบลกระทุ่มแพ้ว  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน  วิชาเอก ดนตรีไทย  จำนวน  ๑  ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันพุธที่  ๙  มีนาคม ๒๕๕๙  ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๙   ในวันและเวลาราชการ    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๗๔๕-๑๐๕๗ หรือ ๐๘-๖๓๑๐-๓๐๙๐  ในวัน และเวลาราชการ   

 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ      ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ