ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ

   

            ตามที่ได้มี ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ในสาขาวิชาเอกดนตรีไทย    จำนวน   ๑    อัตรา      โดยดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙     ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยาแล้วน้ัน

           บัดนี้  การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป คือ

๑. นายณัฐวุฒิ ศรีวันทา        อันดับที่ ๑

 อนึ่งทางโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยาขอแจ้งกำหนดการวัน เวลาและสถานที่ในการทำสัญญาจ้างดังนี้

             ๑. ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในอันดับที่ ๑          ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารายงานตัว     เพื่อทำสัญญาจ้าง     ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา   ใน วันอังคารที่   ๒๙   มีนาคม   ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ถึง ๑๒.๐๐ น. หากไม่มาตามกำหนดในวัน และ เวลาดังกล่าว โรงเรียนจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ทันที

             ๒. ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในอันดับที่ ๑  ให้เตรียมเอกสารต่าง ๆ  ที่ใช้ยื่นในวันสมัครเป็น

ฉบับจริง   เพื่อประกอบการทำสัญญาจ้าง

             ประกาศ     ณ  วันที่   ๒๓  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙

 

                                                                               ศิริศักดิ์  เชยชัยภูมิ

                                                                         (นายศิริศักดิ์   เชยชัยภูมิ)

                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   ผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s