คลังเก็บ

ประชุมผู้ปกครอง และจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน โครงการสนับสนุนการจัดการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

เมื่อวันอาทิตย์ที่  15 พฤษภาคม 2559  โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน โครงการสนับสนุนการจัดการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  IMG20160515085233 IMG20160515085306 IMG20160515085331 IMG20160515085346 IMG20160515085401 IMG20160515085404 IMG20160515085416 IMG20160515085427 IMG20160515085440 IMG20160515085448 IMG20160515085510 ประชุมผู้ปกครอง2559_371 ประชุมผู้ปกครอง2559_732 ประชุมผู้ปกครอง2559_736 ประชุมผู้ปกครอง2559_933 ประชุมผู้ปกครอง2559_970 ประชุมผู้ปกครอง2559_1173 ประชุมผู้ปกครอง2559_1255 ประชุมผู้ปกครอง2559_2480 ประชุมผู้ปกครอง2559_2619 ประชุมผู้ปกครอง2559_3228 ประชุมผู้ปกครอง2559_3484 ประชุมผู้ปกครอง2559_4562 ประชุมผู้ปกครอง2559_4692 ประชุมผู้ปกครอง2559_4752 ประชุมผู้ปกครอง2559_4926 ประชุมผู้ปกครอง2559_5085 ประชุมผู้ปกครอง2559_5548 ประชุมผู้ปกครอง2559_6019 ประชุมผู้ปกครอง2559_6082 ประชุมผู้ปกครอง2559_6412 ประชุมผู้ปกครอง2559_6636 ประชุมผู้ปกครอง2559_6693 ประชุมผู้ปกครอง2559_7239 ประชุมผู้ปกครอง2559_7297 ประชุมผู้ปกครอง2559_7371 ประชุมผู้ปกครอง2559_7879 ประชุมผู้ปกครอง2559_8056 ประชุมผู้ปกครอง2559_8219 ประชุมผู้ปกครอง2559_9213 ประชุมผู้ปกครอง2559_9909

ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ

   

            ตามที่ได้มี ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ในสาขาวิชาเอกดนตรีไทย    จำนวน   ๑    อัตรา      โดยดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙     ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยาแล้วน้ัน

           บัดนี้  การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป คือ

๑. นายณัฐวุฒิ ศรีวันทา        อันดับที่ ๑

 อนึ่งทางโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยาขอแจ้งกำหนดการวัน เวลาและสถานที่ในการทำสัญญาจ้างดังนี้

             ๑. ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในอันดับที่ ๑          ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารายงานตัว     เพื่อทำสัญญาจ้าง     ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา   ใน วันอังคารที่   ๒๙   มีนาคม   ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ถึง ๑๒.๐๐ น. หากไม่มาตามกำหนดในวัน และ เวลาดังกล่าว โรงเรียนจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ทันที

             ๒. ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในอันดับที่ ๑  ให้เตรียมเอกสารต่าง ๆ  ที่ใช้ยื่นในวันสมัครเป็น

ฉบับจริง   เพื่อประกอบการทำสัญญาจ้าง

             ประกาศ     ณ  วันที่   ๒๓  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙

 

                                                                               ศิริศักดิ์  เชยชัยภูมิ

                                                                         (นายศิริศักดิ์   เชยชัยภูมิ)

                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   ผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ

                                                                    ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

                                เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

                                                             ……………………………………………….

                 ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ลงวันที่   ๒   เดือน  มีนาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ในสาขาวิชาเอก  ดนตรีไทย   จำนวน  ๑  อัตรา   โดยรับสมัครวันพุธที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๙   เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.   ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา นั้น

                 บัดนี้การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว   ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเป็น  พนักงานราชการทั่วไป ดูรายละเอียดได้ที่ ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบพนักงานราชการ_ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีไทย

ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

ด้วยโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา  ตำบลกระทุ่มแพ้ว  อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน  วิชาเอก ดนตรีไทย  จำนวน  ๑  ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันพุธที่  ๙  มีนาคม ๒๕๕๙  ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๙   ในวันและเวลาราชการ    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๗๔๕-๑๐๕๗ หรือ ๐๘-๖๓๑๐-๓๐๙๐  ในวัน และเวลาราชการ   

 

 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ      ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศผลการเลือกสรรพนักงานราชการ

 

ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ลงวันที่ ๑๔  มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ในสาขาวิชาดนตรีไทย  จำนวน  ๑  อัตรา    โดยสอบแข่งขันในวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  นั้น

บัดนี้  การสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. นายยลบิล  ไตรงาม                                         อันดับที่ ๑

 

อนึ่งทางโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยาขอแจ้งกำหนดการ วัน เวลาและสถานที่ในการทำสัญญาจ้าง

ดังนี้

๑. ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในอันดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง     ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. หากไม่มาตามกำหนดในวัน และเวลาดังกล่าว โรงเรียนจะถือท่านสละสิทธิ์ทันที

๒. ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในอันดับที่ ๑ ให้เตรียมเอกสารต่าง ๆ  ที่ใช้ยื่นในวันสมัครเป็นฉบับจริง   เพื่อประกอบการทำสัญญาจ้าง

 

ประกาศ     ณ  วันที่   ๑๖  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายศิริศักดิ์   เชยชัยภูมิ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

ประกาศผู้สอบผ่านดนตรีไทย

 

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

ด้วยโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ดนตรีไทย เปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 ถึง วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์ 0-3745-1057 หรือ 08-6310-3090

รายละเอียดประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ_1

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ_2

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ_3

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ_4

ตารางกำหนดการรับสมัครพนง.รชก.

ตารางประเมินพนง.รชก.

ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา เรื่อง ผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  เรื่อง รับสมัคร -บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป   ตำแหน่งครูผู้สอน ในสาขา  วิชาสังคมศึกษา จำนวน  ๑  อัตรา    โดยสอบแข่งขันในวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ นั้น

บัดนี้ การสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. นายปาฏิหาริย์         เอี่ยมสุพรรณ                            อันดับที่ ๑

๒. นายกรกช              ศิริกลิ่น                                       อันดับที่ ๒

 

                    อนึ่งทางโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ขอแจ้ง กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่ในการทำสัญญาจ้าง ดังนี้

๑ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในอันดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง  ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ภายในวันจันทร์ที่ ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. หากไม่มาตามกำหนดในวัน และเวลาดังกล่าว โรงเรียนจะถือท่านสละสิทธิ์ทันที

๒ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในอันดับที่ ๑ ให้เตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ยื่นในวันสมัครเป็นฉบับจริง   เพื่อประกอบการทำสัญญาจ้าง

ประกาศ     ณ  วันที่   ๒๘  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕๘

นายวิเชียร อินทมาศ

ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ

ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ

……………………………………………….

ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  เรื่อง รับสมัคร -บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป   ตำแหน่งครูผู้สอน               ในสาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน  ๑  อัตรา    โดยรับสมัครระหว่างวันที่  ๑  –  ๕  เมษายน    พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.   ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา นั้น

บัดนี้การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. นายปาฏิหาริย์         เอี่ยมสุพรรณ

๒. นายกรกช              ศิริกลิ่น

 

                    อนึ่งทางโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกดังนี้

๑. สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  ในวันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

ภาค ก เวลา ๐๙.๐๐น. ถึง ๑๑.๐๐ น. สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน)

– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๘

– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง

– ความรู้ทางด้านวิชาเอก สังคมศึกษา

– ความรู้ด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู

ภาค ข ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

สอบสัมภาษณ์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)

– แฟ้มสะสมผลงานต่าง ๆ ของผู้สมัครฯ

– ผลงานต่าง ๆ ของผู้สมัครฯ ที่ต้องการนำเสนอ

๒. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรร  ในวันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

๓. รายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้าง

๓.๑ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในลำดับที่ ๑ ต้องมาทำสัญญาจ้าง  ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ภายในวันจันทร์ที่ ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. หากไม่มาตามกำหนดในวัน และเวลาดังกล่าว โรงเรียนจะถือท่านสละสิทธิ์ทันที

๓.๒ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ให้เตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ยื่นในวันสมัครเป็นฉบับจริง   เพื่อประกอบการทำสัญญาจ้าง

ประกาศ     ณ  วันที่   ๗  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕๘

นายวิเชียร อินทมาศ

ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

………………………………………….

ด้วยโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๗ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑ เรื่องมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานราชการในสถานศึกษา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.   ชื่อ ตำแหน่งกลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง

ชื่อตำแหน่ง      ครูผู้สอน

กลุ่มงาน          บริหารงานทั่วไป

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ   ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 • ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
 • ปฏิบัติงานประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

(๑)   มีสัญชาติไทย

(๒)   มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์

(๓)   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๔)   ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต     ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ    หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน   พ.ศ.๒๕๓๕ และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ           เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ    ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                   (๑)   คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสาขาวิชาสังคมศึกษา

(๒)   มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖

๓. ประกาศรับสมัคร      ระหว่างวันที่ ๑ -๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

 

๔. การรับสมัคร

๔.๑   วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่     ๑ – ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๔.๒   เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกันซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป

(๒) คุณวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง และสำเนาภาพถ่ายจำนวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้อนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร

(๓) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ซึ่งออกโดยคุรุสภา

(๔) บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาภาพถ่ายจำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย

(๕) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการเท่านั้นไม่เกิน ๑ เดือน

(๖) หลักฐานอื่น เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐานในการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสำเนาภาพถ่าย อย่างละ ๑ ฉบับ

๔.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะภายในวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา อำเภอ บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร

          โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยาจะพิจารณาเลือกสรรในวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้

ภาค ก เวลา ๐๙.๐๐น. ถึง ๑๑.๐๐น. สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน)

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๘
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
 • ความรู้ทางด้านวิชาเอก สังคมศึกษา
 • ความรู้ด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู
 • ความสามารถทางด้านการสอน

ภาค ข เวลา ๑๑.๐๐น. ถึง ๑๒.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)

๗. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียนการสัมภาษณ์ ผ่านแต่ละภาครวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะจัดลำดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันทุกภาค ให้ดูคะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก

๘. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา จะประกาศชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรภายใน วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

๙. รายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างสำหรับผู้ผ่านการเลือกสรร

ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ ๑ จะต้องมาทำสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ภายในวันที่  ๑๑  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘

ประกาศ     ณ  วันที่   ๓๑   มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๘

นายวิเชียร อินทมาศ

ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

 

ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ
ประกาศรับสมัคร ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘
รับสมัคร ๑-๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘
รายงานตัว ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘
จัดทำสัญญาจ้างที่โรงเรียน  ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘