ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถังน้ำซีเมนต์ แบบ ฝ.๓๓

โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถังน้ำซีเมนต์ แบบ ฝ.๓๓ ราคากลาง 248,000.00 บาท ยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที 18 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา เบอร์โทรศัพท์ 0-3745-1057

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย

ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย
************************
ด้วย โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/25546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ดนตรีไทย จำนวน 22 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย ราคากลางของการจัดซื้อครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 101,100.00 บาท (=หนึ่งแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน=)ตามรายการเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่ โรงเรียน
กระทุ่มแพ้ววิทยา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุม อาคารอุบลนวมินทร์ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา และ กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารอุบลนวมินทร์ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ ห้องธุรการ อาคารอุบลนวมินทร์ โรงเรียนกระทุ่ม-แพ้ววิทยา ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3745-1057 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

(ลงชื่อ)………………………………….
(นายวิเชียร อินทมาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

ประกาศสอบราคา

รายละเอียดครุภัณฑ์ดนตรีไทย

เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ดนตรีไทย_งบ57

ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา เรื่อง ผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
เรื่อง ผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
……………………………………………….
ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัคร -บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ในสาขา วิชางานเกษตร จำนวน ๑ อัตรา โดยสอบแข่งขันในวันพุธที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ นั้น
บัดนี้ การสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. นายจีระยุทธ ผลสิน อันดับที่ ๒
๒. นายศุภชัย เทพอรุณ อันดับที่ ๑

อนึ่งทางโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ขอแจ้ง กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่ในการทำสัญญาจ้าง ดังนี้
๑ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในอันดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ภายในวันอังคารที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. หากไม่มาตามกำหนดในวัน และเวลาดังกล่าว โรงเรียนจะถือท่านสละสิทธิ์ทันที
๒ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในอันดับที่ ๑ ให้เตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ยื่นในวันสมัครเป็นฉบับจริง เพื่อประกอบการทำสัญญาจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ

ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ
……………………………………………….
ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัคร -บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ในสาขาวิชางานเกษตร จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา นั้น
บัดนี้การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. นายจีระยุทธ ผลสิน
๒. นายศุภชัย เทพอรุณ

อนึ่งทางโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ขอแจ้ง กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกดังนี้
๑. สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗
ภาค ก เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน)
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๘
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
– ความรู้ทางด้านวิชาเอก งานเกษตร
– ความรู้ด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู
ภาค ข ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)
– แฟ้มสะสมผลงานต่าง ๆ ของผู้สมัครฯ
– ผลงานต่าง ๆ ของผู้สมัครฯ ที่ต้องการนำเสนอ
๒. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
๓. รายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้าง
๓.๑ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในลำดับที่ ๑ ต้องมาทำสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ภายในวันอังคารที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. หากไม่มาตามกำหนดในวัน และเวลาดังกล่าว โรงเรียนจะถือท่านสละสิทธิ์ทันที
๓.๒ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ให้เตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ยื่นในวันสมัครเป็นฉบับจริง เพื่อประกอบการทำสัญญาจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สาขา งานเกษตร

ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
………………………………………….
ด้วยโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๗ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑ เรื่องมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานราชการในสถานศึกษา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อ ตำแหน่งกลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(๕) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(๖) ปฏิบัติงานประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(๑) คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสาขาวิชางานเกษตร
(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
๓. ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗
๔. การรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๔.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกันซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป
(๒) คุณวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง และสำเนาภาพถ่ายจำนวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้อนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร
(๓) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ซึ่งออกโดยคุรุสภา
(๔) บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาภาพถ่ายจำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย
(๕) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการเท่านั้นไม่เกิน ๑ เดือน
(๖) หลักฐานอื่น เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐานในการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสำเนาภาพถ่าย อย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา อำเภอ บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยาจะพิจารณาเลือกสรรในวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ดังนี้
ภาค ก เวลา ๐๙.๐๐น. ถึง ๑๐.๐๐น. สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน)
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๘
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
– ความรู้ทางด้านวิชาเอก งานเกษตร
– ความรู้ด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู
– ความสามารถทางด้านการสอน
ภาค ข เวลา ๑๑.๐๐น. ถึง ๑๒.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)

๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียนการสัมภาษณ์ ผ่าน แต่ละภาครวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะจัดลำดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันทุกภาค ให้ดูคะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก

๘. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา จะประกาศชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรภายใน วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

๙. รายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างสำหรับผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ ๑ จะต้องมาทำสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗

(นายวิเชียร อินทมาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ
๑ ประกาศรับสมัคร ๑๖-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
๒ รับสมัคร ๑๖-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
๔ สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
๖ รายงานตัว ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๗ จัดทำสัญญาจ้างที่โรงเรียน ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สาขาสังคมศึกษาฯ

 

ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

เรื่อง ผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

……………………………………………….

                    ตามประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ในสาขา  วิชาสังคมศึกษา จำนวน  ๑  อัตรา            โดยสอบแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ นั้น

          บัดนี้ การสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 คือ    นางสาวนิสา    สระทองป้อม                               

 

          อนึ่งทางโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการทำสัญญาจ้าง ดังนี้

๑ ตามที่ได้แจ้งการทำสัญญาจ้างในวันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นั้น ทางโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยาขอเลื่อนเป็นวันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา เนื่องจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ไปราชการ หากผู้ที่ผ่านการเลือกสรรไม่มาตามกำหนดในวัน และเวลาดังกล่าว โรงเรียนจะถือท่านสละสิทธิ์ทันที

๒ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรให้เตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ยื่นในวันสมัครเป็นฉบับจริง   เพื่อประกอบการทำสัญญาจ้าง

 

ประกาศ     ณ  วันที่   ๓๐  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕๗

 

ประกาศสอบราคางานจ้าง

โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา มีความประสงค์จะสอบราคางานจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงอาคารห้องสมุดและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์) เป็นเงินทั้งสิ้น 231,000.00 บาท (สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยาผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ใน
เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3745-1057, 08-7129-8035

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สาขาสังคมศึกษา (ขยายวันรับสมัคร ตั้งวันที่ 10-12 มีนาคม 2557)

ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
………………………………………….
ด้วยโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๗ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑ เรื่องมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานราชการในสถานศึกษา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อ ตำแหน่งกลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(๕) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(๖) ปฏิบัติงานประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(๑) คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสาขาวิชาสังคมศึกษา
(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖

๓. ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗

๔. การรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐น.
๔.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกันซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป
(๒) คุณวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง และสำเนาภาพถ่ายจำนวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้อนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร
(๓) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ซึ่งออกโดยคุรุสภา
(๔) บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาภาพถ่ายจำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย
(๕) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการเท่านั้นไม่เกิน ๑ เดือน
(๖) หลักฐานอื่น เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐานในการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสำเนาภาพถ่าย อย่างละ ๑ ฉบับ

๔.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะภายในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา อำเภอ บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยาจะพิจารณาเลือกสรรในวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ดังนี้
ภาค ก เวลา ๐๙.๐๐น. ถึง ๑๐.๐๐น. สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๘
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
– ความรู้ทางด้านวิชาเอก สังคมศึกษา
– ความรู้ด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู
– ความสามารถทางด้านการสอน
ภาค ข เวลา ๑๑.๐๐น. ถึง ๑๒.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)

๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียนการสัมภาษณ์ ผ่านแต่ละภาครวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ โดยจะจัดลำดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันทุกภาค ให้ดูคะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก

๘. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา จะประกาศชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรภายใน วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

๙. รายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างสำหรับผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ ๑ จะต้องมาทำสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี
๑ ประกาศรับสมัคร ๑๐ – ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๒ รับสมัคร ๑๐ – ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗
๔ สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗
๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗
๖ รายงานตัว และจัดทำสัญญาจ้างฯ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สาขาวิชา สังคมศึกษา

ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
………………………………………….
ด้วยโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๗ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑ เรื่องมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานราชการในสถานศึกษา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อ ตำแหน่งกลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(๕) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
(๖) ปฏิบัติงานประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕ และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(๑) คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน สาขาวิชาสังคมศึกษา
(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
๓. ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗
๔. การรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐น.
๔.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกันซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป
(๒) คุณวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง และสำเนาภาพถ่ายจำนวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้อนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร
(๓) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ซึ่งออกโดยคุรุสภา
(๔) บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาภาพถ่ายจำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย
(๕) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการเท่านั้นไม่เกิน ๑ เดือน
(๖) หลักฐานอื่น เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐานในการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสำเนาภาพถ่าย อย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา อำเภอ บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยาจะพิจารณาเลือกสรรในวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ดังนี้
ภาค ก เวลา ๐๙.๐๐น. ถึง ๑๐.๐๐น. สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๘
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
– ความรู้ทางด้านวิชาเอก สังคมศึกษา
– ความรู้ด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู
– ความสามารถทางด้านการสอน
ภาค ข เวลา ๑๑.๐๐น. ถึง ๑๒.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)

๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียนการสัมภาษณ์ ผ่าน แต่ละภาครวมแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ โดยจะจัดลำดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันทุกภาค ให้ดูคะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก

๘. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา จะประกาศชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรภายใน วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

๙. รายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างสำหรับผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ ๑ จะต้องมาทำสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ภายในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗

(นายวิเชียร อินทมาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ
๑ ประกาศรับสมัคร ๓ – ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๒ รับสมัคร ๓ – ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗
๔ สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗
๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗
๖ รายงานตัว ภายใน ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗
๗ จัดทำสัญญาจ้างที่โรงเรียน ภายใน ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗