รับการประเมินสมศ. รอบ 3

เมื่อวันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา นายวิเชียร อินทมาศ ผู้อำนวยโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา และคณะครูให้การต้อนรับการประเมินสถานศึกษา SAM_6667จากสมศ. รอบ 3 SAM_6664

ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา เรื่อง ผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

เรื่อง ผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

……………………………………………….

                    ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗  เรื่อง รับสมัคร -บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป   ตำแหน่งครูผู้สอน ในสาขา  วิชาสังคมศึกษา จำนวน  ๑  อัตรา    โดยสอบแข่งขันในวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ นั้น

บัดนี้ การสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. นางสาวทิพวัลย์       เต่าสา                              อันดับที่ ๓

๒. นางสาวทวีรัก         เทวิน                                อันดับที่ ๑

๓. นางศิริธร               เหลาแก้ว                          อันดับที่ ๒

 

                    อนึ่งทางโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ขอแจ้ง กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่ในการทำสัญญาจ้าง ดังนี้

๑ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในอันดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง  ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ภายในวันพุธที่ ๑๕  มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. หากไม่มาตามกำหนดในวัน และเวลาดังกล่าว โรงเรียนจะถือท่านสละสิทธิ์ทันที

๒ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในอันดับที่ ๑ ให้เตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ยื่นในวันสมัครเป็นฉบับจริง   เพื่อประกอบการทำสัญญาจ้าง

 

ประกาศ     ณ  วันที่   ๑๔  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕๗

 

 

 

 

(นายวิเชียร อินทมาศ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการ
……………………………………………….
ตามที่ได้มีประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง รับสมัคร -บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ในสาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐น. – ๑๖.๐๐น. ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา นั้น
บัดนี้การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. นางสาวทิพวัลย์ เต่าสา
๒. นางสาวทวีรัก เทวิน
๓. นางศิริธร เหลาแก้ว

อนึ่งทางโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง กำหนดการ วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกดังนี้
๑. สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗
ภาค ก เวลา ๐๙.๐๐น. ถึง ๑๑.๓๐น. สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน)
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๘
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
– ความรู้ทางด้านวิชาเอก สังคมศึกษา
– ความรู้ด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู
ภาค ข ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน)
– แฟ้มสะสมผลงานต่าง ๆ ของผู้สมัครฯ
– ผลงานต่าง ๆ ของผู้สมัครฯ ที่ต้องการนำเสนอ
๒. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
๓. รายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้าง
๓.๑ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในลำดับที่ ๑ ต้องมาทำสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ภายในวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. หากไม่มาตามกำหนดในวัน และเวลาดังกล่าว โรงเรียนจะถือท่านสละสิทธิ์ทันที
๓.๒ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ให้เตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ยื่นในวันสมัครเป็นฉบับจริง เพื่อประกอบการทำสัญญาจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายวิเชียร อินทมาศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

ศึกษาดูงาน สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา นำนักเรียนศึกษาดูงานนอกสถานที่สาระการเรียรู้วิทยาศาสตร์ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี

This slideshow requires JavaScript.

โครงการค่ายคุณธรรมนำเยาวชนไทยพ้นภัยยาเสพติด

วันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2555  โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ส่งนักเรียน9คนพร้อมครู1คน
เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมนำเยาวชนไทยพ้นภัยยาเสพติด
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2555
ณ วัดทัพช้าง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
จัดโดย สำนักงานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดปราจีนบุรี

This slideshow requires JavaScript.

 

งานวันสุนทรภู่ และ วันภาษาไทย

วันที่ 25 มิถุนายน 2555 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา จัดงานวันสุนทรภู่ และ วันภาษาไทย โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย

มีโรงเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการ อาทิเช่น โรงเรียนศรีมหาโพธิ โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว โรงเรียนพนมสารคามอดุลย์วิทยา

This slideshow requires JavaScript.